30 april 2014

Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium

Eerste evaluatierapport van de Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van het beleid en beheer in het Schelde-estuarium.

Het Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van het beleid en beheer in het Schelde-estuarium stelt in artikel 9 dat de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie om de 5 jaar moet nagaan of de doelstellingen van dit verdrag zijn verwezenlijkt.

Met dit evaluatierapport wordt invulling gegeven aan deze verdragsbepaling. Het spruit uit een evaluatieoefening van een Vlaams-Nederlandse ambtelijke werkgroep onder de VNSC-koepel.

Dit rapport werd in het najaar van 2013 voorgelegd aan het Ambtelijk College en daarna aan het Politiek College van de VNSC. De bewindslieden stellen het rapport ter beschikking van de Parlementen van Vlaanderen en Nederland.