31 december 2015

Droogvalranges in de ecotopenkaart van de Westerschelde

Het voorliggende rapport bevat aanknopingspunten voor verschillende van deze onderzoeksvragen van de Agenda van de Toekomst.

Inzicht in de te verwachten morfologische ontwikkelingen kan worden verkregen door het uitvoeren van trendanalyses aan waarnemingen. Op basis van een extrapolatie van trends kan dan een blik op de toekomst worden geworpen, gesteld dat de extrapolatie gerechtvaardigd is op basis van de kennis van de morfologie en waterbeweging. Hiervoor worden in dit rapport drie gebieden beschouwd, om de haalbaarheid hiervan te bepalen. Deze extrapolaties van de morfologische trends zijn bedoeld om in samenhang te beschouwen met numerieke modelsimulaties waarin extreme, maar uitvoerbare stort scenario’s worden gesimuleerd (door Schrijvershof, in prep).

Om inzicht te krijgen in het de ecologische waarde van de waargenomen en voorspelde ontwikkelingen is het zinvol om eenvoudige verbanden/rekenregels te hanteren. In dit rapport wordt de relatie tussen de range in droogvalpercentages uit de waarnemingen aan de steltloperaantallen (Bouwmeester, 2014) gebruikt als een voorbeeld en worden enkele andere rekeregels aangestipt.

Ondertitel Ontwikkelingen, trends en ecologische betekenis
Auteur Jelmer Cleveringa
Uitgever Arcadis
Thema natuur
Bestanden