30 september 2008

Determinatieonderzoek Plaatrandstortingen

Het determinatieonderzoek plaatrandstoringen is uitgevoerd om een beter inzicht te geven in de locale hydrodynamische en morfologische condities rond de, in het milieueffectrapport van het project verruiming vaargeul voorgestelde, stortlocaties voor de berging van baggerspecie langs plaatranden.

Het determinatieonderzoek plaatrandstoringen is uitgevoerd om een beter inzicht te geven in de locale hydrodynamische en morfologische condities rond de, in het milieueffectrapport van het project verruiming vaargeul voorgestelde, stortlocaties voor de berging van baggerspecie langs plaatranden.

Het betreft de locaties plaat van Walsoorden, Rug van Baarland en Hooge Platen Noord en Hooge Platen West. Het eerste deelrapport omvat de historische morfologische analyse en de beschrijving, analyse en interpretatie van de uitgevoerde terreinmetingen. Het tweede deelrapport omvat de resultaten van de numerieke modellering. In het derde deelrapport wordt een voorstel van stortstrategie voor de vier stortlocaties langs plaatranden geformuleerd.