01 april 2004

Casestudies voor overstromingsschade in dijkringgebieden 30, 31 en 32

Een belangrijk element in de maatschappelijke kosten-batenanalyse veiligheid tegen overstromen, waarin voor ProSes de maatregel Overschelde wordt onderzocht, betreft de vermeden risico’s.

Deze worden berekend als de kans op overstromen maal de overstromingsschade. HKV Lijn in Water heeft de maximale overstromingsschades voor Nederland berekend. De berekeningen in de studie betreffen uiteindelijk de vermeden schades, de vermeden getroffenen en de toename in het veiligheidsniveau op de dijkringgebieden 30, 31 en 32 als gevolg van de Overschelde. Daarnaast hebben de onderzoekers gekeken naar het effect van andere maatregelen van het Sigmaplan (de Doel-Prosperpolder en de stormvloedkering Oosterweel) en een klimaatverandering.