01 januari 2006

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied 2005 Middelburg mei 2006 159 pag.Rapportnummer: RIKZ/2006.006 Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zeeland: mw. drs. A. Erkman

Het laatste rapport van een 7 jaar durend onderzoek. Middels dit rapport is getracht om een beter beeld te krijgen van de factoren die het broedsucces van kustbroedvogels beïnvloeden en aan de hand van deze inzichten het beheer van broedgebieden aan te passen. De reaultaten van dit onderzoek zijn jaarlijks gerapporteerd en o.a. gebruikt bij het samenstellen van het rapport “Leidraad ecologische herstelmaatregelen voor kustbroedvogels”(RIKZ-rapport 2002.046)(SL-82) de informatie die dit onderzoek heeft opgeleverd zal bijdragen aan het opstellen van maatregelen in het kader van de beheerplannen Natura2000 Het rapport is ook digitaal beschikbaar: www.watermarkt.nl

Auteur Rijkswaterstaat, RIKZ: Peter Meininger en DElta Project Management: Mark Hoekstein, Sander Lilipaly en Pim Wolf
Nummer SL-343 ook op website: www.watermarkt.nl