01 april 2004

Antwoordnota Inspraak Kennisgeving Strategisch milieueffectenrapportage

Uitgaande van de vastgestelde richtlijnen is in deze nota aangegeven hoe met de inspraakreacties op de Kennisgeving is omgegaan. Uit de reacties zijn alle hoofdvragen en –opmerkingen verzameld. Vanwege het grote aantal inspraakreacties zijn de hoofdvragen en –opmerkingen voor zover mogelijk samengevoegd.