30 januari 2023

Onderzoeksprogramma WadSED gaat voor slimmer sedimentbeheer

Binnen het programma WadSED wordt onderzoek gedaan naar toekomstbestendig sedimentbeheer. Daarvoor wordt de Westerschelde met de Waddenzee vergeleken en wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak voor beleid en beheer van de gebieden. Programmaleider en kustonderzoeker Maarten Kleinhans: “Na ons programma gaan we slimmer om met zand en slib.”

“Om gebruik te kunnen maken van de vaarwegen in de Waddenzee en de Westerschelde, moet er momenteel veel gebaggerd worden. Dus we hebben eigenlijk te veel sediment”, vertelt Kleinhans. “Maar als de zeespiegel in de komende eeuw gaat stijgen, dan willen we dat zand en slib wel in het systeem houden om mee te kunnen groeien met die zeespiegel.”

Patronen en modellen

Volgens Kleinhans is beter gezamenlijk beheer nodig. Daarvoor wil WadSED nieuwe tools ontwikkelen. In beschikbare gegevens gaan de onderzoekers van WadSED op zoek naar patronen, van bijvoorbeeld verplaatsende geulen. Ook willen ze modellen ontwikkelen om beter te voorspellen wat het effect is van zeespiegelstijging en menselijke ingrepen, zoals baggeren en kustverdedigingswerken, op de kustveiligheid en de natuur.

Aan het onderzoeksprogramma werken verschillende partijen mee. Allen zijn actief in de Westerschelde of de Waddenzee. Het gaat om kennisinstituten, overheden, natuurorganisaties en bedrijven.

Perspectief

In december 2022 werd bekend dat WadSED 2,8 miljoen euro krijgt toegekend vanuit financieringsinstrument Perspectief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Perspectief stimuleert grootschalige en innovatieve onderzoeksprojecten die economische en maatschappelijke impact hebben.