09 november 2022

Broedgebied Hooge Platen uitgebreid

In de Westerschelde, voor de kust van Hoofdplaat, ligt Hooge Platen. Dit natuurgebied bestaat uit slik- en zandplaten en is een belangrijk broedgebied voor vogels als de grote stern, visdief en dwergstern. Om het broedgebied te behouden en te versterken, is 140.000 m3 zand op de platen gespoten.

Laagstaand water tussen zandbanken en groene begroeiing.
Foto: Hooge Platen, Provincie Zeeland

Meer broedlocaties

De maatregel wordt door de Provincie Zeeland en Stichting Het Zeeuwse Landschap uitgevoerd omdat de kwaliteit van Hooge Platen als broedgebied voor bedreigde kustbroedvogels onder druk staat. Door middel van de zandsuppletie neemt het aantal broedlocaties toe.

Zand en schelpen

Hooge Platen bestaat uit twee deelgebieden: de Bol en de Hoge Springer. De Bol is versterkt met 80.000 m3 zand, de Hoge Springer met 60.000 m3 zand en schelpen. Er is zand gebruikt dat beschikbaar kwam bij baggerwerkzaamheden in de Sardijngeul.

Klaar voor gebruik

De werkzaamheden zijn in oktober 2022 uitgevoerd door aannemer Boskalis. In maart 2023, als de vogels terugkomen van hun overwintering in Afrika, kunnen ze gebruikmaken van de nieuwe broedlocaties.