18 januari 2022

Nieuwe afspraken voor samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta, een deelprogramma van het Deltaprogramma, heeft de ambitie om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn. Om die ambitie waar te maken, zijn op 2 december 2021 nieuwe afspraken gemaakt door leden van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. In dit bestuurlijke overleg zijn betrokken ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen vertegenwoordigd.

Foto van stormachtige kust aan de Oosterschelde, wandelende mensen aan de kust en de Oosterscheldekering op de achtergrond.
Foto: Marcel Kentin

In de Samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over de invulling van de samenwerking. De overeenkomst is getekend door de leden van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. Dit zijn bestuurders en/of vertegenwoordigers van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en gemeenten uit het gebied.

Een klimaatbestendig gebied

Met de Samenwerkingsovereenkomst wil de Zuidwestelijke Delta stappen zetten om in 2050 voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. De zeespiegel stijgt en de beschikbaarheid van zoet water neemt af. De noodzaak om het gebied klimaatbestendig te maken, neemt daarmee toe. Daarnaast moet de Zuidwestelijke Delta ook economisch aantrekkelijk en ecologisch veerkrachtig worden.

Leefbaarheid van Nederland

Hagar Roijackers, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en voorzitter van het Gebiedsoverleg, noemt in het nieuwsbericht van Zuidwestelijke Delta de ambitie uitdagend en essentieel: “Werken aan een robuust landschap dat klaar is voor de toekomst is niet alleen uitdagend. Het is essentieel voor de leefbaarheid van Nederland in het algemeen en het gebied van de Zuidwestelijke Delta in het bijzonder. Alle partijen die hier samenwerken hebben dat heel goed begrepen.” In de komende tijd worden concrete plannen uitgewerkt en vastgelegd in een uitvoeringsprogramma. Op de website van de Zuidwestelijke Delta lees je meer over de Samenwerkingsovereenkomst.