07 december 2021

Schelderaad organiseert workshop natuur

Binnen het Langetermijnperspectief Natuur stonden de stakeholders het afgelopen jaar voor de uitdaging om samen aan de slag te gaan met een toekomstperspectief voor robuuste en veerkrachtige Scheldenatuur. Ze kijken naar strategische keuzes en denkbare maatregelen. De volgende stappen worden uitgewerkt in een workshop die op 2 februari 2022 zal plaatsvinden.

Jonge vogels op een boomstam in het water.

De VNSC en de Schelderaad ondersteunen de samenwerking en het proces rond het LTP-N. In de vergaderingen van de Schelderaad van 28 juni en 24 november is bezien hoe de stakeholders daarin samen met de VNSC eerste stappen kunnen zetten. Zij bedachten de volgende vragen om te bespreken:

  1. Welke kansen met een gezamenlijk belang en waar iedereen zich achter kan zetten, kunnen we nu al identificeren?
  2. Hoe kunnen we vanuit die kansen stapsgewijs en adaptief toe werken naar duurzame lange termijn-oplossingen?
  3. Hoe leggen we daarbij de verbinding met de pijlers veiligheid en toegankelijkheid, ook vanuit de uitdagingen voor het gebied v.w.b. de klimaatverandering, de landbouw- en energietransitie en de verduurzaming van de economie (integrale gebiedsontwikkeling)?
  4. Wat hebben de stakeholders daartoe van elkaar en van de VNSC nodig?

Onderwerpen en kansen

Tijdens de Schelderaadvergadering van 24 november werd uitvoerig over de eerste vraag gesproken: kansen met een gezamenlijk belang. Samen kwam men tot een aantal onderwerpen:

  • het combineren van waterveiligheid met natuurlijkheid, met name aan de vooroevers (slikken en schorren)
  • het ontsnipperen van natuur langs de Westerschelde
  • het creëren van natuurlijke klimaatbuffers met het oog op waterveiligheid
  • het stimuleren van natuur bij inrichting van stedelijke- en havengebieden
  • natuur-ondersteunende maatregelen die boeren binnendijks op hun bedrijf kunnen nemen, vrijwillig en op basis van een ‘keuzemenu’ aan maatregelen en mits voldoende compensatie voor gederfde inkomsten.

Workshop

Deze onderwerpen zullen verder uitgediept worden in een workshop op 2 februari 2022. De stakeholders bereiden die workshop zelf inhoudelijk voor en worden daarbij ondersteund door de VNSC. Daarbij zullen ook de andere drie hierboven genoemde vragen aan de orde komen.