19 juli 2019

De toekomst van de Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Voor de grote wateren in dat gebied stellen regio en Rijk samen met belanghebbenden een gebiedsagenda op om zo een duidelijke richting te bepalen voor de toekomstige aanpak van de wateropgave.

Windsurfers op de Schelde.
Foto: Marcel Kentin

Wat is een gebiedsagenda?

In de gebiedsagenda worden de streefbeelden en opgaven voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie (Deltaprogramma), waterkwaliteit, natuur (Programmatische aanpak Grote Wateren) en economie zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Daarbij wordt verbreding en samenhang gezocht vanuit thema’s als circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie. 

Samen de gebiedsagenda opstellen

Het participatietraject van de gebiedsagenda is ingezet om met elkaar het gesprek aan te gaan over de koers voor de inrichting en het beheer van het gebied. Het uiteindelijk resultaat is een integraal langetermijnperspectief voor de ontwikkeling van de Zuidwestelijke Delta tot 2050. En daarnaast ook een kennis- en innovatieprogramma en een oriënterende uitvoeringsagenda tot 2030.

De toekomst van de Zuidwestelijke Delta wordt niet alleen bepaald door de agenda’s van overheden, maar door alle belanghebbenden van een klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. De gebiedsagenda komt daarom zoveel mogelijk tot stand in co-creatie met deze belanghebbenden.

Huisjes aan het water Werkateliers die geweest zijn

In werkateliers denken verschillende partijen en belanghebbenden mee. In de eerste twee werkateliers zijn alle opgaven, kansen en uitdagingen voor het gebied in kaart gebracht. Naast de wateropgave, spelen thema’s als klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie hierbij een steeds grotere rol. Ook werden stakeholders meegenomen naar het jaar 2100 door met gegevens van Deltares uiteenlopende scenario’s voor de Zuidwestelijke Delta te schetsen.

Werkateliers die nog gaan plaatsvinden

Het derde werkatelier vindt plaats op 1 oktober en een vierde in november. Het derde werkatelier moet leiden tot een concept-opgave 2050 en een oriënterende uitvoeringsagenda 2030. In het laatste werkatelier wordt het eindresultaat met betrokkenen doorgenomen voor een laatste reflectie. In 2020 wordt de gebiedsagenda gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Doorontwikkeling van de gebiedsagenda

Dit is niet de laatste gebiedsagenda. Ontwikkelingen gaan door en het inzicht in de onzekerheden van klimaatverandering zal toenemen. Daarom wordt er regelmatig gekeken of het nodig is de koers bij te stellen. De gebiedsagenda is een bouwsteen voor andere beleidsplannen die de komende jaren opgesteld worden.