08 juli 2019

Terugblik kennisdelingssessie 25 juni

Op 25 juni kwamen zo’n 30 onderzoekers, beheerders, beleidsmakers en stakeholders samen voor de eerste kennisdelingssessie van het onderzoeksprogramma 2019 – 2023 van de VNSC. Na een korte toelichting op de totstandkoming en de inhoud van de roadmap, gingen we dieper in op twee onderwerpen: habitatmapping subtidaal en primaire productie modellering.

Mensen luisteren naar de presentatie van Frederik Roose tijdens de kennisdelingssessie in Bergen op Zoom.

Roadmap vastgesteld

Het onderzoeksprogramma is onderdeel van de roadmap 2019 – 2023. In de roadmap zijn op hoofdlijnen de uitdagingen en activiteiten van de VNSC voor de komende jaren beschreven. De roadmap is tot stand gekomen vanuit een intensieve samenwerking tussen de VNSC en Schelderaad en is op 5 juni jl. vastgesteld door Ambtelijk College. Hiermee is een nieuwe periode van de Agenda voor de Toekomst van start gegaan.

Frederik Roose, Vlaams voorzitter van de werkgroep O&M, gaf tijdens de kennisdelingssessie een samenvatting van de inhoud van de roadmap en blikte kort terug op het proces van totstandkoming. Meer weten? Bekijk het magazine roadmap.

Habitatmapping subtidaal

Het huidige ecotopenstelsel voor het subtidaal in de Zeeschelde houdt geen rekening met variaties in stroomsnelheid. Daarom heeft het INBO onderzoek gedaan om het verband te leggen tussen het voorkomen van bodemdieren en de heersende stroomsnelheden. Alexander Van Braeckel, onderzoeker bij INBO, presenteerde de aanpak en resultaten van het onderzoek en ging vervolgens in op de vragen die leefden bij het publiek.

Een man presenteert. In beeld is de sheet Habitatmapping schelde subtidaal, een kaart met daarin stroomsnelheden en waterdiepte gecombineerd met korrelgrootte, soortenrijkdom, densiteit, biomassa en meer.

De nieuwe inzichten uit dit onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van een nieuwe generatie ecotopenkaarten voor de Zeeschelde. Door toevoeging van de factor hydrodynamiek kan voortaan met ecologisch meer betekenisvolle ecotopen gewerkt worden. Aangezien het om een verfijning van het ecotopenstelsel gaat zal de nieuwe generatie ecotopenkaarten consistent zijn (op het niet-verfijnde niveau) met de reeds bestaande ecotopenkaarten. Daarnaast is het mogelijk om een reeds bestaande ecotopenkaart te verfijnen, maar dat vergt een flinke inspanning voor de aanpassing van het numerieke waterbewegingsmodel.

Meer weten?

Bekijk onderstaande documenten:

Deze zomer verschijnt tevens in de Scheldetopics een artikel over dit onderwerp.

Primaire productie modellering

De primaire productie door algen in het water ligt aan de basis van het voedselweb in het Schelde-estuarium en wordt beïnvloed door tal van omgevingsfactoren zoals de beschikbaarheid van licht en nutriënten. Net als voor de waterbeweging kunnen modelinstrumenten ons helpen om te begrijpen hoe de primaire productie reageert op veranderingen in de omgeving. Onderzoekers Kerst Buis (Universiteit Antwerpen) en Willem Stolte (Deltares) gaven een toelichting op de opbouw van 2 verschillende modelinstrumenten en bespraken hoe deze modellen toegepast kunnen worden in de praktijk.

De beide modellen worden gevalideerd met de beschikbare metingen van de primaire productie. Momenteel loopt er nog onderzoek naar de gepaste meetmethode en de frequentie om de primaire productie te meten. Door de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan en het Natuurpakket Westerschelde komen er nieuwe natuurontwikkelingsgebieden beschikbaar, wat een aanpassing van het modelbereik met zich mee zal brengen. Beide modellen zijn bruikbaar om het effect van vertroebeling op de primaire productie in te schatten.

Behalve kennis brengen, werd er door de onderzoekers bij dit thema ook input opgehaald die mee richting kan geven aan de met modellen door te rekenen scenario’s.

Meer weten?

Bekijk het rapport van Deltares:

Voor herhaling vatbaar

Na twee inhoudelijke onderwerpen zat de eerste kennisdelingssessie erop. Uit de zaal klonken positieve geluiden, als: ‘’We krijgen zicht op waar onderzoekers mee bezig zijn’’ en ‘’Voor herhaling vatbaar’’. Daar sluit Joost Backx, Nederlands voorzitter van de werkgroep O&M, zich bij aan: ‘’Er zijn volop onderwerpen waarbij we de interactie tussen onderzoekers, beheerders, beleidsmakers en stakeholders goed kunnen gebruiken. Met de roadmap hebben VNSC en Schelderaad daarom afgesproken dat er 3 tot 4 kennisdelingssessies per jaar georganiseerd worden.’’

De eerstvolgende kennisdelingssessie staat gepland op dinsdagochtend 24 september aanstaande. Meer informatie volgt t.z.t.