04 juli 2019

Netaansluiting windparken op zee

In de toekomst wordt veel duurzame energie opgewekt op windparken op zee. Hoogspanningsverbindingen gaan het mogelijk maken om de duurzame energie van onder andere het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver aan te sluiten op het elektriciteitsnet op land. De planning is dat in 2024 gestart wordt met de werkzaamheden.

Foto: Net op Zee 

Verkenning van mogelijke routes

TenneT is de beheerder van het elektriciteitsnet in Nederland en heeft de taak om een elektriciteitsnet op zee aan te leggen. De windturbines van windenergiegebied Borssele worden op dit moment door TenneT op het net aangesloten door middel van een verbinding door de Westerschelde naar Borssele. Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding Net op Zee IJmuiden Ver Alpha zijn verschillende alternatieven (trac√©opties) mogelijk waar, naast regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, ook bewoners over mee konden denken. Eind 2020 is gepland om een voorkeursalternatief te kiezen, waarbij een mogelijke route opnieuw door de Westerschelde naar Borssele is. 

Een kaart van mogelijke routes van het energienet vanuit windpark IJmuiden Ver. Een route loopt via het Haringvloet naar hoogspanningsstation Geertruidenberg. Een tweede loopt via de Oosterschelde naar hoogspannignsstation Riiland. Een derde loopt via twee leidingen (Veerse Meer en Westerschelde) naar Borssele.

 

Net op zee IJmuiden Ver Alpha

In het Nederlandse regeerakkoord en het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken om het succesvolle beleid van windenergie op zee door te zetten. In 2030 zal daardoor ca. 11 gigawatt (GW) aan windparken op zee staan. Deze leveren dan 8,5% van alle energie in Nederland en 40% van ons huidige elektriciteitsverbruik. In het windeneregiegebied IJmuiden Ver worden windparken gebouwd waarbij het net op zee IJmuiden Ver Alpha de zuidelijke netverbinding vanaf windpark IJmuiden Ver tot aan land is.

Meer informatie

 Wil je verder lezen? Je kunt terecht op de volgende webpagina’s: