28 januari 2019

Plan van aanpak Langetermijnperspectief Toegankelijkheid goedgekeurd

Op 6 november vond in Roosendaal de eerste workshop over het Langetermijnperspectief Toegankelijkheid (LTP-T) plaats. Vertegenwoordigers van zowel Vlaamse als Nederlandse overheidsoranisaties, Scheldehavens, vakorganisaties, natuurorganisaties, rederijen en nautische dienstverleners, hebben tijdens deze workshop een plan van aanpak gevalideerd dat inmiddels is goedgekeurd door het Ambtelijk College van de VNSC.

Mensen volgen de workshop LTP-T in groepjes. ze zitten aan tafels met blaadjes en laptops.

Inhoud plan van aanpak

Het plan van aanpak bevat onder andere een lijst van alle variabelen van toegankelijkheid (zaken die de toegankelijkheid kunnen beïnvloeden) en de daarbij horende dimensies. Deze zijn gedurende de workshop opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan variabelen als:

  • Klimaat
  • Technologische ontwikkelingen
  • Wetgeving (huidig & toekomstig)
  • Verkeersintensiteit

Alle stakeholders gaan de lijst met variabelen en dimensies langs om te kijken welke mogelijke beperkingen er in zicht komen op middellange en lange termijn. Wat is er nodig om de beperking op te lossen? Wanneer zou dit realiteit kunnen zijn? Welke inspanningen vraagt dit van andere partijen? Ben je zelf als stakeholder al met bepaalde projecten bezig die van invloed zijn op deze dimensie?

Tijdens de volgende workshop (maart 2019) zullen de stakeholders de beschikbare kennis met elkaar delen. Het toegankelijk maken van deze kennis geeft de stakeholders de mogelijkheid om een beter beeld te krijgen van de verschillende variabelen en hun beperkingen, en uiteindelijk gedragen conclusies te nemen.

Over LPT-T

Het proces van LTP-T wordt gefaciliteerd door een onafhankelijke partij: Efeso Consulting. Vanuit Vlaanderen en Nederland zijn respectievelijk Dieter Sauvage (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en Ruud Groen (Rijkswaterstaat Zee en Delta) de inhoudelijke projectleiders. Het doel van LTP-T is om te komen tot een gedragen beeld van de toestand van de toegankelijkheid van de Schelde. Dat wordt gedaan door middel van een systeemanalyse gebaseerd op joint-fact-finding. Dat wil zeggen dat bestaande kennis over de toegankelijkheid van de Schelde wordt verzameld, bediscussieerd, eventueel aangevuld en weer opnieuw besproken. De uitkomsten van LTP-T worden vastgelegd in een rapport dat inzicht geeft in de noodzaak en behoeften naar vervolgonderzoek.