03 januari 2019

Interview met Schelderaad voorzitter Luuk Blom

Hij houdt van pittige discussies en heeft een natuurlijke binding met de Schelde. Luuk Blom vervult sinds 2017, namens de Benelux Unie, de rol van voorzitter van de Schelderaad. Na twee volle jaren in deze functie is dit een mooi moment om zijn ervaringen met en visie op de rol van de Schelderaad te bespreken.

Die natuurlijke binding met de Schelde, hoe zit dat?

Foto van Luuk Blom

“Om te beginnen: ik heb ruim 12 jaar in Sint Annaland, een dorp in de gemeente Tholen, gewoond. Als Zeeuw ontwikkel je dan natuurlijk een band met de Schelde. Daarnaast heb ik in de periode 2003 tot 2010 als lid van de Tweede Kamer veel met Scheldedossiers te maken gehad. Ik werd in die periode door mijn partij (PvdA) ook vaak ‘het Zeeuws kamerlid’ genoemd. Vanuit mijn werk heb ik veel kennis over de Schelde opgedaan die ik als Zeeuw nog niet had. Dus zowel werk als privé hebben ervoor gezorgd dat ik me vertrouwd en verbonden voel met de Schelde.”

Hoe komt die ervaring van pas in uw rol als voorzitter van de Schelderaad?

“In mijn tijd in de Tweede Kamer heb ik de dynamiek vanuit stake – holders bij dossiers met betrek – king tot de Schelde van dichtbij meegemaakt. Dat geldt met name voor de Hedwigepolder. Die jaren zijn voor mij belangrijk geweest voor mijn visie op stakeholde r – participatie. Ik vind het dan ook erg leuk dat ik nu als voorzitter van de Schelderaad aan de andere kant van de tafel zit en me sterk mag maken voor een goede wissel – werking tussen de VNSC en haar stakeholders.’’ Het doel van de Schelderaad is om de participatie- en communicatie – processen tussen de VNSC en de stakeholders te stimuleren en te structureren. Hoe begon u twee jaar geleden aan deze opgave? ‘’Ik ben er eigenlijk heel open in gegaan. Ik ben iemand die altijd eerst gaat kijken en luisteren en daarna pas een mening vormt. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en heb ik een goed beeld van de rol van de Schelderaad nu en in de toekomst.”

Wat is de grootste toegevoegde waarde van de Schelderaad volgens u en hoe werkt dit in de praktijk?

“De Schelderaad is een officieel adviesorgaan van de VNSC en draagt van daaruit actief bij aan het VNSC-beleid. Om dat in de praktijk zo goed mogelijk tot zijn recht te brengen, is voor mij een aantal dingen cruci – aal. Op de eerste plaats moeten we ervoor zorgen dat we vanaf het begin mee kunnen en mogen praten over plannen en besluiten met betrekking tot de Schelde. Dat vraagt een pro – actieve houding van alle leden van de Schelderaad. Verder is het van belang dat we het gesprek goed en zorgvuldig voeren. Daarover hebben we de afgelopen tijd intensief met elkaar gesproken en vervolgens ook stappen in gezet. Ik zie dat we steeds meer en beter een open discussie voeren. Als voorzitter stuur ik hier op door onder ande – re te waken voor vooringenomen standpunten en te focussen op voldoende zelfbewustzijn onder de stakeholders. Natuurlijk mogen er pittige discussies zijn. Graag zelfs! Dat is niet meer dan normaal in een omgeving waar stakeholders met uiteenlopende belangen praten over grensoverschrijdende projecten. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat een discussie na verloop van tijd omgezet wordt in concrete acties waarbij we écht met elkaar samen – werken. Voor mijn gevoel staat dit nu aardig op de rit. Maar uiteraard is er altijd nog ruimte voor verbetering.”

Welke verbeteringen voor de Schelderaad ziet u?

“Als het gaat om tijdig mee praten over onderwerpen, is het belangrijk dat we weten wat er speelt en dat we elkaar voldoende zien. We hebben daarom dit jaar afgesproken dat we drie keer in plaats van twee keer per jaar als Schelderaad bij elkaar komen. Ook gaan we vanaf volgend jaar werken met een road – map. Op deze roadmap is de plan – ning van het onderzoeksprogramma van de VNSC te vinden. Zo kunnen we onze inbreng op het juiste moment leveren en krijgt participatie en communicatie rondom beleids- en beheervragen nog beter vorm.”