20 december 2018

Terugblik op 2018

In 2018 is er veel nieuws geweest rondom de Schelde en de VNSC. Ik dit korte overzicht blikken we terug op 2018.

  • Tijdens het stormtij van januari stroomde de Schelde voor het eerst over de overloopdijk de Polders van Kruibeke binnen. Een primeur die goed uitpakte.

  • Binnen het project Nieuwe Sluis Terneuzen is begonnen met het graven van het Kapitein Rooiboskanaal (een omleiding voor de scheepvaart) en is de Frontmuur Noordwest gerealiseerd.

  • Voor het Langetermijnperspectief Natuur (LTP-Natuur) is samen met de stakeholders gewerkt aan een systeemanalyse van de natuur. In 2018 vonden vier workshops plaats waarin de thema’s ‘water- kwaliteit’, ‘waterbeweging en morfologie’ en ‘leefgebieden en flora & fauna centraal stonden.

  • In het najaar van 2018 is een doorstart gemaakt met de ontwikkeling van een langetermijnperspectief voor de toegankelijkheid van het Schelde-estuarium. Naar het voorbeeld van LTP-Natuur is de stakeholderparticipatie gestart met een workshop om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak voor een systeemanalyse van de toegankelijkheid.

Schepen op de Schelde
Foto: Anita Eijlers
  • De VNSC werkt aan het ‘Tweede evaluatierapport Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium’. Hierin staat de evaluatie van de resultaten van het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst centraal. Daarnaast worden in het rapport de werking van de VNSC en de stakeholderparticipatie geëvalueerd.

  • Begin dit jaar deed de Hoge Raad uitspraak dat de ontpoldering van de Hedwigepolder kan starten. De gronden in de Hedwigepolder zijn inmiddels ingeschreven op naam van de Staat der Nederlanden en de opstallen en gronden zijn verlaten. In het najaar is begonnen met voorbereidende werkzaamheden, zoals het vellen van bomen en het slopen van gebouwen en allerlei opstallen.

  • Waterdunen krijgt steeds meer vorm. In 2018 zijn de eerste twee vogelkijkhutten gebouwd. Ook is de Oestergeul, waar schelpdieren gekweekt gaan worden, aangelegd. Verder is gestart met de aanleg van het middenpad, dat dwars door Waterdunen loopt, en met het graven van de inlaatkreek. Door de kreek stroomt straks het zeewater in en uit het gebied.

  • Het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst is afgerond. Sinds dit jaar is ook het evaluatierapport over de toestand van het Schelde-estuarium (T2015) beschikbaar. Beide evaluaties hebben geleid tot een aantal hoofdconclusies over de toestand van het estuarium.