08 juni 2018

Evaluatie Schelde-estuarium: hoe staat het met de Veiligheid, Toegankelijkheid en Natuurlijkheid?

De Vlaams-Nederlandse Schelde-commissie evalueert iedere zes jaar de toestand van het Schelde-estuarium: hoe staat het ervoor met de veiligheid, de toegankelijkheid voor de scheepvaart en de natuurlijkheid? In 2018 is de evaluatie over de periode 2010-2015 afgerond en wordt ook wel kortweg ‘T2015’ genoemd. 

Binnenvaartschip op het water in actie.

Hoe wordt er geëvalueerd?

De VNSC heeft een speciale evaluatiemethodiek ontwikkeld. Ook verzamelt de VNSC ieder jaar een grote hoeveelheid meetgegevens over de toestand, zoals hoog- en laagwaterstanden, de hoogteligging van de bodem, de concentraties van stoffen in het water en de aantallen vissen en vogels in het estuarium. Deskundigen analyseren deze gegevens en brengen met de evaluatiemethodiek in beeld hoe de toestand en de toekomstverwachting veranderen. De referentie daarvoor is de eerste evaluatie over de toestand in 2009 (T2009).

Hoe wordt de evaluatie gebruikt?

In het voorjaar van 2019 wordt de definitieve versie aan de parlementen aangeboden. Bestuurders en beleidsmakers kunnen met de uitkomsten het beleid voor de veiligheid, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid van het estuarium in de gewenste richting sturen. De evaluatie geeft ook een overzicht van de onderzoeken die nodig zijn om bepaalde ontwikkelingen beter te kunnen begrijpen en aanbevelingen om de evaluatiemethodiek te verbeteren.

Conclusies evaluatie

Hoe staat het met de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid? Dat is de hoofdvraag van de evaluatie. Lees kort een aantal conclusies die uit de T2015 volgden.

Veiligheid

De hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium stijgen al sinds lange tijd. Ook in de periode 2010-2015 bleven de hoogwaterstanden stijgen. De doorgaande stijging van de hoogwaterstand is ongunstig voor de veiligheid. Vooral door de Sigmawerken groeide het intergetijdengebied in de Zeeschelde. Dit is het gebied dat toenemende hoogwaterstanden op kan vangen. 

Toegankelijkheid

Voor de toegankelijkheid zijn de stijgende hoogwaterstanden gunstig: hierdoor neemt de vaardiepte toe. Alleen op de Boven-Zeeschelde zijn de hogere hoogwaterstanden niet gunstig, omdat hier bruggen over de rivier liggen.

Natuurlijkheid

In algemene zin is te stellen dat de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium enige verbetering laat zien, maar dat met name de vogelstand achteruit gaat.