19 september 2017

Capaciteitsstudie Schelde stopgezet

Dat de Capaciteitsstudie Schelde is stopgezet laat onverlet dat de VNSC samen met haar stakeholders verder wil werken aan een langetermijnperspectief voor de toegankelijkheid van het Schelde-estuarium. Op de komende najaarsvergadering van de VNSC volgt een besluit over de manier waarop daaraan invulling wordt gegeven.

Tijdens haar vergadering van afgelopen voorjaar is door de VNSC geconstateerd dat het beschikbaar gestelde budget ontoereikend is voor de aanbesteding van de Capaciteitsstudie Schelde. Daarom is afgesproken om de optie van externe medefinanciering te verkennen. Daarbij is een ander beeld naar voren gekomen over de urgentie, het nut en de noodzaak om een complexe en dure capaciteitsstudie nu te laten uitvoeren. Dat beeld werkt ook door in de bereidheid tot externe medefinanciering. Alles afwegend besliste de VNSC daarom om de aanbestedingsprocedure voor de capaciteitsstudie stop te zetten.

Toegankelijkheid vormt samen met veiligheid, natuur, communicatie en stakeholderparticipatie het fundament van de Agenda voor de Toekomst. De VNSC blijft dus samen met haar stakeholders verder werken aan een langetermijnperspectief voor de toegankelijkheid van het Schelde-estuarium. Alleen de concrete invulling wordt anders. De VNSC neemt daar op haar komende najaarsvergadering een besluit over. 

Foto: Bart Lasuy