14 december 2016

Complex project laat haven van Antwerpen verder groeien

Het complex project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’ heeft drie doelen: extra capaciteit creëren, bijhorende gronden ontwikkelen en een verkeersverbinding naar het hoofdnet voorzien. Stakeholders, burgers en actiegroepen zoeken samen de beste oplossing.

Zwart met rood containerschip van Hapag-Lloyd met vele gestapelde containers.
Foto: Anita Eijlers

De nood aan extra containerbehandelingscapaciteit in Antwerpen werd toegelicht tijdens een gespreksavond op 6 oktober. Experts verwezen naar het unieke platform dat de haven aan de Vlaamse economie biedt. De ideale ligging, de connectiviteit met het achterland en het ladinggenererend vermogen van het havengebied zijn sterke troeven. De realisatie van extra behandelingscapaciteit hangt samen met de ontwikkeling van industrieel-logistieke gronden. Alle nieuw te ontwikkelen terreinen hebben een multimodale verkeersverbinding met het hoofdnet nodig: spoorlijnen, wegen en binnenvaart.

Burgers denken mee

De startbeslissing die de Vlaamse Regering op 15 juli 2016 nam, vormt een concreet engagement om een besluitvormingsproces op te starten. Het proces volgt de nieuwe aanpak voor ‘complexe projecten’, die inzet op samenwerking, openheid en overleg. “Het gaat hier om een maatschappelijk project met een grote ruimtelijke impact. Mensen laten meedenken is dus belangrijk”, zegt Freddy Aerts, afdelingshoofd Maritieme Toegang van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken. “Het creëren van extra containerbehandelingscapaciteit vraagt veel vergunningen en ruimtelijke planning. Daarom komen we in aanmerking voor een geïntegreerde procedure, met als doel een snellere doorlooptijd én inspraak van burgers en belangengroepen.”

Drie pistes

In de onderzoeksfase is het de bedoeling om de beste oplossing uit alle mogelijke alternatieven te filteren. Freddy Aerts: “We bekijken verschillende opties: het nulalternatief (waarbij er geen extra capaciteit komt), de aanleg van een nieuw dok en andere oplossingen binnen het Antwerpse havengebied. Iedere Vlaming kan zijn stem laten horen. Onze workshops op 12 en 13 oktober trokken al veel geïnteresseerden.” De besproken alternatieven zijn opgenomen in de Alternatievenonderzoeksnota. Die omvat ook de methodologie om de impact van de alternatieven te onderzoeken.

Eindbeslissing

Van 9 december 2016 tot 18 januari 2017 kan het publiek zijn mening geven over de nota. Op 14 december konden geïnteresseerden ook een kijkje nemen op de infomarkt in het Sluisgebouw van Kallo. Na het geïntegreerd onderzoek wordt de beste oplossing vastgelegd in een voorkeursbesluit. Dat moet uiteindelijk resulteren in een projectbesluit dat zal bepalen hoe het gekozen alternatief en het flankerend beleid verder worden uitgevoerd.

Meer informatie vindt u op de website over extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA).