17 juni 2016

VNSC en stakeholders maken tussenbalans Agenda voor de Toekomst

Van 2014 tot 2018 loopt het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst. Samen met de stakeholders maken we dit jaar een tussenbalans op. Met diverse communicatie-initiatieven houden we u op de hoogte van de stand van het onderzoek.

Het Schelde-estuarium heeft te kampen met ontwikkelingen zoals de zeespiegelstijging en de toenemende getijdewerking. Duurzame oplossingen zijn nodig om de balans tussen veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van de Schelde veilig te stellen. Om die toekomstige uitdagingen aan te pakken, moeten we ons kunnen baseren op degelijke wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Met dat idee in het achterhoofd stelde de VNSC de Agenda voor de Toekomst op. In 2014 startte die Agenda met een ruim onderzoeksprogramma, dat aanhaakt bij aanbevelingen van de eerste evaluatie van het Verdrag Beleid en Beheer.

Tussenbalans

Anno 2016 is het onderzoeksprogramma halverwege. De kerngroep Onderzoek en Monitoring van de VNSC, die instaat voor het integrale onderzoeksprogramma, grijpt die gelegenheid aan om een tussenbalans op te maken. De VNSC brengt de stand van zaken onder de aandacht met diverse communicatie-initiatieven. Voor het brede publiek, maar vooral ook voor de belanghebbenden van de Schelderaad.

De Schelderaad, het officiële adviesorgaan van de VNSC, is het forum voor alle betrokken stakeholders in het Schelde-estuarium en brengt onafhankelijke adviezen uit. Voordat er verdere beslissingen worden genomen over het beleid en beheer van het Schelde-estuarium, wil de VNSC het met de stakeholders eens raken over de feiten. Zij spelen dus een voorname rol bij het formuleren van de tussenbalans.

Kennis delen

Op 17 maart 2016 nodigde de VNSC de stakeholders uit om kennis te maken met het plan van aanpak voor dit jaar. Youri Meersschaut, Vlaams voorzitter van de kerngroep Onderzoek en Monitoring: “De VNSC heeft een overzicht gegeven van het lopende onderzoek en geluisterd naar de wensen van de stakeholders. Drie thema’s zijn voor hen prioritair: de invloed van de getijslag, zoetwater en natuur. Kennisdeling blijft voor de stakeholders een belangrijk punt. Ze spraken zich positief uit over het plan van aanpak van de tussenbalans en de initiatieven die we dit jaar op poten willen zetten. Ook de VNSC is vragende partij om meer input te ontvangen vanuit de Schelderaad. Daarom gaan we jaarlijks twee vergaderingen organiseren waaraan de leden van de Schelderaad kunnen deelnemen. En natuurlijk delen we ook kennis tijdens de Schelderaad zelf en op het jaarlijkse Scheldesymposium.”

Getijslag, zoetwater en natuur

Op dat Scheldesymposium in november krijgen de stakeholders de  eerste tussentijdse resultaten te zien, en ook het Scheldemagazine van november zal de tussenbalans uitgebreid in de kijker zetten. Op de Schelderaad van 9 juni kregen de stakeholders alvast een voorsmaakje. Tijdens een interactieve sessie gingen experts van de VNSC met hen in gesprek over de drie thema’s die de stakeholders vooropgesteld hadden: getijslag, zoetwater en natuur. Youri Meersschaut: “Eerst werd de stand van zaken van het onderzoek gepresenteerd, bijvoorbeeld over de vismonitoring en de plaatrandstortingen. Daarna konden de stakeholders het onderzoek bespreken en suggesties doen over de focus van het onderzoek. Voor natuur komen er bijvoorbeeld resultaten over habitatmapping en het voedselweb. De onderzoeken lopen nog volop, maar met de tussentijdse resultaten kunnen we ze verder verfijnen en in de juiste richting sturen.”

Ook op de volgende bijeenkomst voor de stakeholders in het najaar, het Scheldesymposium op 23 november en de Schelderaad in december, zal het onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst centraal staan. Om de wetenschappelijke informatie te ontsluiten voor de stakeholders ontwikkelen we nieuwe projectfiches en lanceren we het gloednieuwe e-zine Scheldetopics.

Maatregelen voor de toekomst

De eerste maatregelen zal de VNSC uitstippelen in 2018, bij de volgende evaluatie van het Verdrag Beleid en Beheer. Youri Meersschaut: “Die maatregelen baseren we op het onderzoek dat we nu voeren. De nauwe betrokkenheid van de Schelderaad bij de onderzoeken vergroot het draagvlak: niet alleen voor het onderzoek, maar ook voor de maatregelen die eruit voortvloeien.”

Stakeholders wisselen met elkaar van gedachten op de Schelderaad van 9 juni.

Copyright Lieven Van Assche.