De Europese Natura 2000-wetgeving beschermt de getijdennatuur zowel in Nederland als in Vlaanderen. De natuur in de Westerschelde is uniek. Maar op heel wat plaatsen heeft ze te lijden van menselijke ingrepen. Daarom  engageerde Nederland zich tot het ambitieuze natuurherstelprogramma Westerschelde, dat 600 hectare nieuwe getijdennatuur wil ontwikkelen. Het programma werd opgenomen in het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010. De maatregelen sluiten aan op het natuurherstel in het kader van het Vlaamse Sigmaplan.

Concreet gaat het om vier natuurherstelprojecten aan de Westerschelde:

  • de Hedwigepolder: 295 hectare nieuwe getijdennatuur, die samen met de ontwikkeling van de Prosperpolder deel uitmaakt van het Sigmaplan;
  • het Zwin: ruim 10 hectare nieuwe getijdennatuur aan de Nederlandse kant;
  • het Middengebied: 300 hectare met als onderdelen
    • Waterdunen
    • Perkpolder
    • een aantal buitendijkse projecten, zoals de gebieden Baalhoek, Knuitershoek, Bath, de platen van Ossenisse en Hoofdpolderplaat.